तत्त्वज्ञान विभाग संगमनेर महाविद्यालय संगमनेर


तत्त्वज्ञान विभाग

संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर ४२२ ६०५ जिल्हा : अहमदनगर (महाराष्ट्र, भारत) दूरध्वनी : ०२४२५ २२५ ८९३ 

सुस्वागतम

Department Of  Philosophy

छायाचित्र : माधवी श्रीनिवास हेमाडे G. D. Arts (Abhinav, Pune 1991)   

 

संगमनेर महाविद्यालय

पुणे विद्यापीठ

विद्यापीठ अनुदान आयोग

 

संकेतस्थळावर जाण्यासाठी चित्रावर टिचकी द्या

 

Make a Free Website with Yola.