तत्त्वज्ञान विभाग संगमनेर महाविद्यालय संगमनेर


 तत्त्वज्ञानाचे मूल्य

           त्त्वज्ञानाचे मूल्य निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात आपल्याला अपयश टाळावायचे   असेल तर प्रथम एक गोष्ट केली पाहिजे आणि ती ही की ज्यांना व्यवहारी माणसे हे चूक संबोधन आपण देतो ते बाळगीत असलेल्या  पूर्वग्रहांपासून आपल्या मनाची सुटका करून घेतली पाहिजे.ज्या अर्थाने आपण अनेकदा व्यवहारी माणूस हा शब्द वापरतो त्या  अर्थाने जो केवळ भौतिक गरजा ओळखतो पण माणसांच्या मनांना सुद्धा अन्नाची गरज असते ह्याचा ज्याला विसर पडतो तो व्यवहारी माणूस . जरी सगळी माणसे सुखवस्तू असती, दारिद्र्य व रोगराई ह्यांचे शक्य तितके उच्चाटन करण्यात आले असते तरीसुद्धा मूल्यवान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ह्यापेक्षा आणखी बरेच काही घडवून आणायचे बाकी राहिलेले असेल; आणि जगाच्या आजच्या स्थितीत सुद्धा मनाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर असलेल्या गोष्टी   शरीराच्या  दृष्टीने  श्रेयस्कर असलेल्या गोष्टी इतक्याच महत्वाच्या आहेत. तत्त्वज्ञानाचे मूल्य केवळ  मनाच्या  दृष्टीने  श्रेयस्कर असलेल्या गोष्टींमध्ये शोधावे लागेल; ह्या गोष्टीविषयी ज्याला आस्था आहे त्यालाच तत्त्वत्वज्ञानाचा अभ्यास हा काळाचा अपव्यय नाही हे पटवून देता येईल. 

                                                                                  बर्ट्रांड रसल्

अनुवाद : मे. पुं. रेगे   

Bertrand Arthur William Russell, 

3rd Earl Russell

(18 May 1872 – 02 February 1970)

 British philosopher, mathematicianlogician, historian, and social critic. 

 At various points in his life he considered himself a liberal, a socialist, and a pacifist. 

       The Value of Philosophy 

        "If we are not to fail in our endeavour to determine the value of philosophy, we must first free our minds from the prejudices of what are wrongly called 'practical' men. The 'practical' man, as this word is often used, is one who recognizes only material needs, who realizes that men must have food for the body, but is oblivious of the necessity of providing food for the mind. If all men were well off, if poverty and disease had been reduced to their lowest possible point, there would still remain much to be done to produce a valuable society; and even in the existing world the goods of the mind are at least as important as the goods of the body. It is exclusively among the goods of the mind that the value of philosophy is to be found; and only those who are not indifferent to these goods can be persuaded that the study of philosophy is not a waste of time." 

                                                  Bertrand Russell in " Problems Of Philosophy" 

                                                          To Read full text, click here 

 
Make a Free Website with Yola.